ET KRITISK BLIKK PÅ KNYTUTVALGETS BEHANDLING AV SØKNADER
Per Platou, May 2003


Årsakene til at jeg ønsket å lese søknader til Underutvalget for kunst og ny teknologi,
(KNYT) var flere: Tildelinger har aldri vært publisert på Norsk kulturråds
hjemmesider, noe som har ført til stor usikkerhet i miljøet om hva som egentlig
skjer, og hva som er Norsk kulturråd sine satsninger innenfor feltet. Min egen
søknad til kuratorprosjekt (våren 2002) ble avvist. Med hjemmel i offentlighetsloven
ønsket jeg å se hvem som hadde mottatt støtte, og hvordan søknadene var
begrunnet. Og jeg ønsket å danne meg et bilde av miljøet sett fra Norsk kulturråds
side.

Atelier Nord v/Atle Barcley støttet min uformelle gjennomgang av KNYT-søknader
med kr 7500, som et tiltak for å fremme kritikk og diskurs innenfor feltet.
Oppdraget var, og er, ikke ment som en «objektiv» gjennomgang, men et subjektivt
blikk på et felt jeg har vært sterkt involvert i gjennom flere år.
Etter lesing av alle de siste års søknader har jeg følgende kommentarer:

• Utvalget har etter min mening (med noen få unntak) gitt støtte til de «beste»
søknadene. Hurra. Kunstnere søker der det finnes penger. Kunst og ny teknologi
er et slikt område. Men det er stor usikkerhet om hva som avgrenser ”Kunst
og ny teknologi” fra andre kunstfelt, noe som gjenspeiler seg i de ulike oppfatningene
av hva folk tror det skal handle om. Utvalget har her en jobb å gjøre for
at folk skal slippe å kaste bort tid på unødvendig søknadsskriving.
• Norsk kulturråd er i praksis den eneste norske finansieringskilden for mange
KNYT-prosjekt. Samarbeids- og sponsoravtaler av ikke-økonomisk karakter
er forsøkt synliggjort i noen budsjetter, men ikke alle. Det er ofte vanskelig å
sette tall på slike avtaler, hvilket kan være avgjørende for hvor stor andel av et
prosjekt som støttes av Norsk kulturråd.
• 184 prosjekter har fått støtte fra KNYT, men det er lite offentlighet omkring
disse prosjektene. Dette kan forbedres ved at Norsk kulturråd publiserer tildelinger
og pressemeldinger på feltet.
• Nesten halvparten av søknadene til KNYT om kuratorstøtte (våren 2002)
ble avvist på formelt grunnlag. Her har Norsk kulturråd tydeligvis gitt noen
gale signaler. Ballongmagasinet var en av to som mottok støtte til Blind Film, et
lydprosjekt produsert på NOTAM for NRK og kinovisning. Hvordan defineres
dette prosjektet innenfor KNYT? Og er det ikke et problem at NOTAM sitter
med et utvalgsmedlem? (Jeg antyder ikke et juridisk habilitetsproblem, men vil
påpeke at det har vært mange spekulasjoner i kunstmiljøene omkring dette.
Dette kunne vært unngått ved at man var mer tydelig med hensyn til tildelingskriterier
og kompetanseproblematikk.)
• Det er ingen konsekvens i budsjetter, søknadssum og tildelingssum. Mange
søknader er konstruerte for å passe inn i Norsk kulturråds retningslinjer. Personlig
tror jeg KNYT-utvalget kan tydeliggjøre hvordan de har tenkt når tildeling
ikke svarer til søknadssum. Setter Norsk kulturråd det som en forutsetning
at kunstnere overbudsjetter eller «blåser opp» budsjetter?
• De «gamle» og «tunge» aktørene skriver best, men er kanskje blitt FOR
spesialisert på kontekst. I hvor stor grad skal KNYT-utvalget støtte ren verksproduksjon,
og i hvilken grad skal seminarer, kritikk, diskurs og lignende innlemmes
som en naturlig del av feltet? Hva slags skillelinjer finnes i dag mellom
«verk» og «kontekst»?
• Mange søknader dreier seg om videoproduksjon, eller bruk av video i installasjon
etc. I hvilken grad defineres video som en del av KNYT-feltets prioritetsområde?
• Miljøet er forholdsvis lite og svært mangesidig (rommer per i dag vidt forskjellige
uttrykk som nettkunst, mekaniske eller lydlige installasjoner, utsmykning,
spamming, seminarer, performance, video, teori, interaktive installasjoner).
Kompetansen på de enkelte felt er liten og spesialisert. I den grad det
finnes fagdiskurs, skjer den stort sett internasjonalt på mailinglister. Utvalgets
ståsted vil påvirke forståelsen av de enkelte uttrykk. Det er stor mangel på felles
begreper i feltet.

Konkrete forslag til forbedring:
• Søknader per epost (eller annet digitalt format)
• Publisere på nettet 5-10 linjers synopsis fra hver søknad (skrives av søkerne),
inkludert datoer, samarbeidspartnere, budsjett, søknadssum og kontaktinformasjon.
Dette vil i stor grad informere og styrke miljøet, og fremme samarbeid.
Det vil også øke muligheter for diskurs og formidling.
• Norsk kulturråd må publisere KNYT-bevilgninger på nett.
• Utvalget bør presentere seg selv bedre for feltet. Slik kan posisjoner
avklares og tydeliggjøres.
• KNYT-feltets prioriteringsområder må defineres av utvalgets medlemmer.
• KNYT-feltet bør avgrenses bedre, eventuelt skifte navn.
• Det må defineres klarere utad hvorvidt utstyrsstøtte, utvikling av
software og lignende kan innlemmes i KNYT-støtten.

This is one of two articles Per Platou wrote for the report /conference called "Norsk kulturråd og den elektroniske kunsten – evaluering av forsøksperioden og perspektiver framover". The full report can be downloaded here [pdf -norwegian only]:
http://www.kulturrad.no/Apps/nkr/articles.nsf/lupTagsByUNID/59029C0AA3349852C1256E66003E8A97!OpenDocument