Anne Lise Wullum (f. 1968)

Tilbake

Anne Lise Wullum har en Master of Science i Educational Technology Leadership og Multimedia fra California State University, hvor hun også har vært universitetslektor. Hun er Cand.Mag fra Universitetet i Oslo med fagkretsen medievitenskap, litteraturvitenskap og har studert musikk. Med bakgrunn i hovedfagsstudier i Medievitenskap har hun nettkunst og nye medier som spesialområde. Hennes vitenskapelige arbeid om nettkunst er publisert i bokform på Novus Forlag og hun har skrevet om temaet for Kunstnett Norge. Wullum jobber som avdelingssjef i læringsdesign og e-læring i InfoPark og samarbeider med det amerikanske selskapet LeapFrog i et prosjekt om bruk av interaktive håndholdte læringsleketøy i skolen.

net.art og estetikk
av Anne Lise Wullum, kuratorgruppen

net.art er en form for nettkunst. Paraplybetegnelsen nettkunst eller net art på engelsk, dekker både net-dot-art, web art og online art. Det finnes nyanser mellom disse tre kunstformene som skiller dem fra hverandre. Begrepet net.art betegner en spesiell fase innen nettkunst (1994-1999). net.art var laget av, om og for nettet, og fantes kun der.

Den tidlige fasen innen nettkunst måtte rent teknisk forholde seg til smal båndbredde. Det var derfor ikke helt tilfeldig at mange av pionerprosjektene innen net.art bestod av konseptuelle eller formalistiske HTML- og tekstbaserte prosjekter med kode som estetisk element. Begrensninger til tross, noen kunstnere som jodi og Heath Bunting, ville sannsynligvis valgt samme strategi uansett båndbredde eller verktøy. Å hevde noe annet ville være en deterministisk undervurdering av net.art.

net.art handlet om å eksperimentere med et nytt medium: Internett. I det nye mediet kunne kunstnere bryte barrierer mellom forfatter/tilskuer, mellom den offentlige og private sfære og mellom kunsten og dagligdags erfaring. net.art-prosjekter utforsket og forsterket ofte disse mulighetene i det nye mediet. net.art var en selvreferensiell kunstform, i betydningen at verkene ofte handlet om seg selv og sin egen tilblivelse. Et typisk modernistisk trekk var å dekonstruere mediet og lage et verk av dette. Gruppen jodi gjorde det ved å snu det visuelle grensesnittet på Web på vrangen for å avsløre baksiden av månen. Ved å kode om koding på samme måte som å male om det å male.

Estetikken i net.art handlet mye om viruskonnotasjoner, koder og datafeil. Å forstå net.art utelukkende som kunstform ville derfor være problematisk. Perspektiver fra medievitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteori er ogå viktig for forståelsen av net.art og dens estetikk. Uten kunnskap om Internett som medium og teknologi vil man gå glipp av viktige sider ved net.art, som innside-gimmicken, humoren og ironien. Jo mer man som tilskuer er kjent med paletten denne kunstformen bygde på, jo større blir evnen til å glede seg eller å la seg frustrere over net.art.

I lys av dette representerte særlig formalistisk net.art et brudd med medie-teoretikeren Marshall McLuhans utsagn om at alle nye medier imiterer de gamle og dermed mangler en egenartet estetikk. Formalistisk net.art var noe mer enn et meta-medium for gamle medier. Kunstformen forutsatte estetikken i sitt nye medium og var i såfall et meta-medium for sitt eget. net.art har på mange måter bidratt til å synliggjøre sider ved et medium vi til daglig tar for gitt. Uansett hva man måtte mene om hva kunst er, har net.art på denne måten spilt en kunstnerisk rolle. net.art bidro til på ulike måter til å peke ut noe essensielt ved erfaringen i det mediet som er blitt det viktigste i vår tid.

Epilog:
Ikke all net.art eller annen nettkunst er verdt oppmerksomheten. Med en så fri tilgang til produksjon og distribusjon som Internett innebærer, sier det seg selv at det finnes uendelig mye dårlig og uinteressant kunst på nettet. Men selv om kunstinstitusjoner og museer har lett seg frem til en del perler, svever det nok fortsatt mange uoppdagede stjerner på nettkunsthimmelen.

Noter:
For en nærmere medieteoretisk gjennomgang av net.art, se rapport i Liestøl og Rasmussen (red.): Anne Lise Wullum: En brukerguide til nettkunst. Internett i Endring. Novus Forlag, 2001. Nettversjon: http://www.media.uio.no/internettiendring/publikasjoner/tekst/wullum/indeks.shtml